COV Výšovice

Výšovice

STOKOVÁ SÍŤ VÝŠOVICE

Stavební objekt SO 08 Stoková síť Výšovice řeší výstavbu stokové oddílné kanalizace ve Výšovicích. Účel objektu je dopravit splaškové vody produkované na území Výšovic na čerpací stanici ČOV která zvedá splaškové vody na mechanicko- biologickou čistírnu ČOV ve Výšovicích. Kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod do kanalizace a ČOV v obci Výšovice.

Tabulka projektovaných stok v SO 08 Stoková síť Výšovice

Stoka AB AC AC1

AC1-1

AC2

AC3 AD AD1 AE AF AF1
Délka 874 m 949 m 448 m 92 m 108 m 98 m 333 m 74 m 32 m 872 m 227 m

Celková délka prováděných stok je 4107 m.

Stoková síť Výšovic navazuje na kmenovou stoku A:

AB v km 0,0284 AD v km 0,5246 AF v km 0,8745
AC v km 0,513 AE v km 0,7078    

Celková situace SO 08 Stoková síť Výšovice ke stažení (SO 08 Výšovice.pdf)

SDRUŽENÝ OBJEKT ČOV

Stavební objekt SO 01 Sdružený objekt ČOV sestává z mechanicko-biologické čistírny odpadních splaškových vod, dopravovaných na ČOV projektovanou kmenovou stokou splaškové kanalizace.

Součástí ČOV jsou následující stavební objekty:

SO 02 Terénní úpravy a obslužné komunikace ČOV
SO 03 Provozní podzemní potrubí ČOV
SO 04 Oplocení ČOV
SO 05 Přípojka NN k ČOV
SO 06 Vodovodní přípojka k ČOV
SO 07 Přiváděcí stoky na ČOV

Objekt ČOV je tvořený podzemní a nadzemní částí

Podzemní část objektu

Vnější rozměry podzemní části jsou 29,1 x 10,1 m. Podzemní část tvoří železobetonová monolitická konstrukce chráněná vnější tlakovou izolací proti vodě. Tato část je vnitřními stěnami dělena do nádrží označených v dokumentaci 4 a 10. Nad nádržemi bude provedena železobetonová stropní deska. V desce jsou vytvořené vstupní a manipulační otvory kryté poklopy a rošty z kompozitních materiálů. Pokud otvory zůstávají nezakryté, je podél otvorů postaveno zábradlí. Selektory a část denitrifikačních nádrží a dosazovacích nádrží je zakryta rošty z kompozitních materiálů. Přístup do nádrží umožnují poklopy z kompozitních materiálů osazené v podlaze. Kapacity nádrží jsou dané technologickými požadavky ČOV.

Nadzemní část objektu

Tato část je jednopodlažní, je provedena nad spodní stavbou nádrží. Vnější rozměry jako podzemní část. Nosné stěny a příčky jsou provedeny z cihelných bloků, nosné, s vysokými nároky na tepelný odpor, z tvárnic 365x247x238 mm. Zastřešení objektu je tvořeno dřevěnou hambálkovou konstrukcí. Krytina je provedena z plechu s povrchovou úpravou.

Objekt je situován na nezastavěném extravilánovém území Výšovic, severně intravilánu obce. Leží na zemědělském pozemku na jihu přiléhajícím ke stávající hospodářské cestě. Východní stranou hraničí s tokem Vřesůvka.